VIDEOfl_rouge.gif.jpgLời phát biểu của ông Thị Trưởng quận Spandau.

fl_rouge.gif.jpgĐại Lễ Vu Lan chùa Linh Thứu - 2019. Phần 1.

fl_rouge.gif.jpgĐại Lễ Vu Lan chùa Linh Thứu - 2019. Phần 2.

fl_rouge.gif.jpgĐại Lễ Vu Lan chùa Linh Thứu - 2019. Phần 3.

fl_rouge.gif.jpgLễ Khai mạc Khóa Tu Phật Thất chùa Linh Thứu - 2019. Phần 1.

fl_rouge.gif.jpgLễ Khai mạc Khóa Tu Phật Thất chùa Linh Thứu - 2019. Phần 2.

fl_rouge.gif.jpgLễ Khai mạc Khóa Tu Phật Thất chùa Linh Thứu - 2019. Phần 3.

fl_rouge.gif.jpgLễ Khai mạc Khóa Tu Phật Thất chùa Linh Thứu - 2019. Phần 4.

fl_rouge.gif.jpgLễ Khai mạc Khóa Tu Phật Thất chùa Linh Thứu - 2019. Phần 5.

fl_rouge.gifThiMau.jpg Ru con ba miền.

fl_rouge.gifThiMau.jpg Thị Mầu lên Chùa.

fl_rouge.gifVuLan_2015.jpg Lễ Vu Lan - 2015 - Lễ khất thực ba miền.

fl_rouge.gif Lễ Phóng Sanh - Thả cá 21-06-2015.

fl_rouge.gifMuaLan2015.jpg Lễ Phật Đản PL 2559 - Múa Lân

fl_rouge.gifTamPhat_2015.jpg Lễ Phật Đản PL 2559 - Dâng Hoa và Tắm Phật

fl_rouge.gifDSCN5335.jpg An Cư Kiết Đông - 2015 - Cúng dường Trai Tăng.

fl_rouge.gifDSCN9041.jpg Lễ Vu Lan - 2014 - Lễ khất thực ba miền.

fl_rouge.gifConDong.jpg Cơn dông giữa mùa hạ

fl_rouge.gifDSCN9084a.jpg Đức Dalai Lama tại chùa Viên Giác - 20.09.2013

fl_rouge.gifDSCN4794.jpg Lễ Vu Lan - 2013 -Bông hồng cài áo

fl_rouge.gifDSCN8891.jpg Lễ Phật Đản - PL 2557 Tắm Phật

fl_rouge.gifDSCN8264.jpg Lễ Hội Hoa Đăng kỳ 8 - 2013

fl_rouge.gifDangHoa_2012.jpg Phật Đản PL 2556 Dâng Hoa

fl_rouge.gifTamPhat_2012.jpg Phật Đản PL 2556 Tắm PhậtLotus.gif