lienlac.jpgChùa Linh Thứu (Địa chỉ mới)

Heidereuter Str. 30 - 13597 BerlinTel.: (030) 36711287 / 88
Fax : (030) 36711289


Email: pagodelinhthuu@yahoo.com


B.V.G.B. e.V
Deutsche Bank Berlin
Konto Nr. : 7504707
Bankleitzahl : 10070024Lotus.gif